Siirry sisältöön

Yhdessä osallisuutta -hankkeen tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen laatimispäivä  25.3.2022 
Hankkeen nimi ja kestoaika  Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä –hanke 1.8.2021-31.5.2023 
Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen päätavoitteena on edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä kumppanikuntien osallisuuteen ja järjestöyhteistyöhön liittyvää osaamista ja toimintakäytäntöjä. Hanke toteutuu Nivalan, Raahen ja Haapaveden kaupungeissa sekä Utajärven, Reisjärven ja Sievin kunnissa. Kunnat valitsevat kohderyhmät, joiden osallisuutta ja hyvinvointia erityisesti halutaan hankkeessa edistää. Lisäksi kunnat määrittävät järjestöyhteistyön toimintatavat ja toimintamallit, joiden avulla valittujen kohderyhmien osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä kehitetään. Valittujen toimintatapojen ja menetelmien tuloksellisuutta arvioidaan koko hankkeen ajan, ja niitä edelleen kehitetään kohderyhmien palautteiden pohjalta. 
Hankkeen rekisterinpitäjä 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, PL 12, 00511 Helsinki                    
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava  Liisa Leppänen, 050 563 5169, tietosuojavastaava@diak.fi 
Hankkeen yhteyshenkilö  Asiantuntija Marina Steffansson, 0401988 149, marina.steffansson@diak.fi   
Hankkeen osapuolet  

 

Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Osatoteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Mitä henkilötietoja hankkeessa käsitellään?  Yhteistyökumppanikuntien haastatteluihin osallistuvien järjestöyhteistyöhenkilöiden yhteystiedot, hankkeeseen osallistuvien kuntien muiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot ja ammattinimike sekä toimintaan mukaan lähtevien järjestötoimijoiden yhteystiedot. Kehitettävään toimintaan osallistuvia kuntalaisia yhteistyökumppanikunnista pyydetään täyttämään Minun arkeni ja elämäni kysely. Kyselyssä kysytään epäsuoria henkilötietoja: sukupuoli, ikä ja työmarkkinastatus.  Haastatteluissa voi nousta esiin erilaista epäsuoraa henkilötietoa.  

Rahoittajan ohjeiden mukaisesti kerätään ESR-henkilötietolomakkeen mukaiset henkilötiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työmarkkinastatus, koulutus, asuinmuoto. Viestintää, markkinointia, palautteita ja uutisointia varten kerätään sähköpostilistat, joissa on nimi ja sähköpostiosoite, organisaatio. Tapahtumiin osallistumisesta kerätään osallistujatiedot: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja osoite. 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste? 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava: 

Tutkittavan suostumus 

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

Oikeutettu etu, mikä: 

 

Käsitelläänkö hankkeessa arkaluonteisia henkilötietoja (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä)?  Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja 

 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja: 

Rotu tai etninen alkuperä 

Poliittiset mielipiteet 

Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

Ammattiliiton jäsenyys 

Geneettiset tiedot 

Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 

Terveystiedot 

Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

Rikostuomioihin tai rikkomuksiin liittyvät tiedot 

 

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon: 

Tutkittava nimenomainen suostumus 

Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus 

Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi 

Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi 

Muu, mikä:  

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?  Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä: 

Suoraan tutkimukseen osallistuvilta 

    Henkilökohtainen haastattelu, ei tallennettu 

    Kyselylomake, paperinen 

    Kyselylomake, sähköinen 

    Videointi tai muu tallentaminen 

    Muu tapa, mikä: 

Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja: 

 

Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista. 

Siirretäänkö tai luovutetaanko henkilötietoja hankkeen ulkopuolelle?  Tietoja ei siirretä eikä luovuteta hankkeen ulkopuolelle 

  Tietoja siirretään tai luovutetaan hankkeen ulkopuolelle, minne ja kenelle:  

– Tietoarkiston ohjeiden mukaan anonymisoitu tutkimusaineisto siirretään viiden vuoden välein Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. -ESR-henkilötietolomakkeet tallennetaan rahoittajan EURA2014- tietojärjestelmään.  

-Kerätyt sähköpostilistat ovat uutisointiin ja markkinointiin käytössä hankkeen jälkeen.  

-Tapahtumiin osallistujien osallistujalistat tallennetaan sähköisenä Dynasty-asianhallintajärjestelmään ja paperiset versiot hävitetään tietosuojasäiliöissä. 

Siirretäänkö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?  Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja siirretään tai luovutetaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle, minne ja kenelle: 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?  Asiakirjojen säilytysajat määritellään Diakin arkistonmuodostussuunnitelmassa ja ne pohjautuvat pääasiallisesti lainsäädäntöön, rahoittajan vaatimuksiin, korkeakoulujen yleiseen käytäntöön tai Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnollisten tarpeiden perusteella määrittelemiin säilytysaikoihin.  

Hankkeen henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä rahoittajan vaatimuksista riippuen 10–15 vuotta.  

Säilytysajan päättymisen jälkeen paperiset tiedot tuhotaan tietosuojasäiliössä ja sähköiset tiedot poistetaan järjestelmistä. 

Miten henkilötiedot suojataan?  Hankkeelle on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi 

 

Paperiaineistot 

Paperiaineistoa ei kerätä 

Paperiaineistoa kerätään, aineisto suojataan seuraavalla tavalla: Paperiaineisto tallennetaan säilyttämistä varten sähköiseen muotoon, jonka jälkeen se tuhotaan tietosuojasäiliössä. 

 

Sähköiset aineistot 

Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

Käyttäjätunnus 

Salasana 

Käyttöoikeuksien rajaaminen 

Muu, mikä: 

 

Tutkimusaineiston anonymisointi / pseudonymisointi 

Tutkimusaineisto anonymisoidaan (kaikki henkilötiedot poistetaan täydellisesti niin, että tunnistamiseen ei voida palata eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja) 

Tutkimusaineisto pseudonymisoidaan (tunnistettavuuteen voidaan palata koodiavaimen tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja 

Tutkimusaineisto anonymisoidaan tai pseudonymisoida osin, miltä osin:  

Tutkimusaineistoa ei anonymisoida eikä pseudonymisoida, miksi: Minun arkeni ja elämäni -kyselyssä olleet epäsuorat henkilötiedot jäävät tallennettavaan aineistoon, koska ne ovat oleellista tietoa mahdollisessa aineiston jatkokäytössä. 

Miten henkilötietoja käsitellään hankkeen päättymisen jälkeen (ennen hävittämistä)?   Kaikki henkilötiedot hävitetään. 

  Henkilötietoja (nimi, sähköposti, organisaatio) voidaan käyttää hankkeen jälkeen uutiskirjeen tai markkinointikirjeen lähettämiseen. 

Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan pseudonymisoituna. 

Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan anonymisoituna. 

 

Mihin ja miten aineisto arkistoidaan: Yhteistyökumppanikuntien yhteyshenkilöiden tiedot arkistoidaan Dynasty-asianhallintajärjestelmään.  

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  Hankkeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin. 
Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä?   Sinulla on oikeus esittää pyyntö tietojesi tarkastamisesta, oikaisemisesta tai poistamisesta. Pyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella Diakin julkisten verkkosivujen kautta: https://www.diak.fi/diak/organisaatio/tietosuoja-ja-saavutettavuus/#21f90a27 

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan lomakkeen lähettämisen yhteydessä vahvalla tunnistautumisella.  

Voit tiedustella pyyntösi käsittelystä Diakin tietosuojavastaavalta. 

Jos oikaistavaksi tai poistettavaksi pyydettyjä henkilötietoja ei voida enää yksilöidä tai poistaa hankkeessa syntyneestä tutkimusaineistosta, Diakin tietosuojavastaava tekee hallinnollisen päätöksen, voidaanko esitetty pyyntö toteuttaa. Vastaus ilmoitetaan sinulle kirjallisesti ja siitä on mahdollista valittaa tietosuojavaltuutetulle, joka on valtakunnallinen viranomainen. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 

tietosuoja@om.fi 

029 566 6700 

www.tietosuoja.fi